Světlo je elektromagneticke vlnění o frekvencích v rozmezí 3,95 . 1014 Hz - 7,89 . 1014 Hz. Světla různých frekvencí vyvolávají v lidské oku různé barevné vjemy. Vlnová délka světla, kterou dokáže lidské oko zpracovat je v intervalu 380 nm - 760nm.

Rychlost světla ve vakuu: c = 299 792 458 m . s-1 = 3 . 108 m . s-1

Rychlost světla v jiném prostředí je vždy menší.

Rychlost světla ve vodě: c = 2,25 . 108 m . s-1
Rychlost světla ve skle: c = 1,5 . 108 m . s-1 - 2,0 . 108 m . s-1

Vztah mezi vlnovou délkou l světla a frekvencí f je: l= c / fObrázek 001 . Odpovídající barva frekvenci světla

Tělesa, která vyzařují světlo, se nazývají světelné zdroje. Rozlišujeme bodové zdroje, jejichž plošnou velikost lze zanedbat, a plošné zdroje.

Optické prostředí je prostředí (vakuum nebo jakákoliv látka), kterým se světlo šíří. Optické prostředí může mít různý vliv na šíření světla, které může být látkou pohlcováno a rozptylováno, dále může mít různé optické vlastnosti. Podle toho pak rozlišujeme různé druhy těchto prostředí:

Čiré prostředí je optické prostředí, v němž optické záření není pohlcováno ani rozptylováno.

Průhledné prostředí je opt. prostředí, v němž k rozptylu světla nedochází, světlo je částečně pohlcováno. Jestliže jsou pohlcovány jen některé vlnové délky, jedná se o průhledné prostředí zbarvené.

Průsvitné prostředí (matné) je opt. prostředí, v němž dochází k částečnému rozptylu světla.

Neprůhledné prostředí je opt. prostředí, kterým světlo neprochází (je pohlcováno nebo se odráží).

Homogenní optické prostředí má ve všech svých místech stejné optické vlastnosti (průhlednost, index lomu).

Izotropní prostředí je opt. prostředí, v němž se světlo šíří všemi směry stejnou rychlostí. (Např. sklo)

Anizotropní prostředí je opt. prostředí, v němž rychlost světla závisí na jeho směru. (Např. krystaly - křemen, islandský vápenec)

Dvě optická prostředí můžeme porovnávat podle jejich indexu lomu. Ze dvou prostředí je opticky hustší to, které má větší index lomu. Prostředí s menším indexem lomu se nazývá prostředí opticky řidší.