absorpce světla
pokles intenzity světla při přechodu prostředím

čočka
sklo, křemen nebo jiná průhledná látka ohraničená dvěmi kulovými plochami či kulovou plochou a rovinou

dalekohled
optický přístroj umožňujíci zvětšit zorný úhel pozorovaného předmětu a soustředěním světla na malou plochu zvýšit jeho jasnost

difrakce
ohyb světelných vln při přechodu malým otvorem nebo na okraji překážky

disperze
závislost indexu lomu od frekvence světla

index lomu
poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla v dané látce pro určitou vlnovou délku

interference světla
skládání vln z koherentního zdroje

konstanta mřížková
vzdálenost sousedních atomů v krystalové mřížce

krátkozrakost
Myopie, refrakční vada oka. Nemocný vidí lépe nablízko, špatně do dálky

lom světla
jev na rozhraní dvou prostředí, při kterém část světla přechází rozhraním a mění svůj směr

lupa
obvykle jednoduchá spojná optická soustava (čočka) k přímému nepřevrácenému pozorování předmětu

maximum interferenční
tmavá místa na stínítku při interferenci

mezní úhel
úhel, při kterém nenastává lom světla

mikroskop
přístroj k pozorování předmětů nepatrných rozměrů pod zorným úhlem zvětšeným optickou cestou. Spojnou čočkou (objektivem) zvětšený obraz předmětu se pozoruje další spojnou čočkou (okulárem) jako lupou – princip opického (paprskového) mikroskopu.

minimum interferenční
světlá místa na stínítku při interferenci

mohutnost optická
převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti vyjádřená v dioptriích

mřížka difrakční
tvořena velkým počtem stejně širokých rovnoběžných štěrbin umístěných vedle sebe

objektiv
optická soustava vytvářící reálný obraz pozorovaného předmětu

odraz světla
Odraz optického záření na rozhraní mezi optickými prostředími. Dopadající a odražený paprsek leží v rovině obsahující normálu k rozhraní a úhel odrazu se rovná (až na znaménko) úhlu dopadu

odraz úplný
nastavá při mezním úhlu

ohnisko
fyzikální bod na optické ose optické soustavy, v němž se protínají paprsky

okulár
čočka nebo soustava čoček, kterou pozoruje a zvětšuje obraz vytvořený objektivem

optický interval
vzdálenost mezi okulárem a objektivem v mikroskopu

perioda mřížky
vzdálenost štěěrbin na optické mřížce

poloměr zrcadla
je vzdálenost ohniska zrcadla a vrcholu zrcadla na optické ose

prostor předmětový
prostor, ve kterém je umístěn předmět

prostředí optické
prostředí, ve kterém se šíří světlo

reflektor
dalekohled, jehož objektivem je duté zrcadlo

refraktometr
přístroj pro měření indexu lomu

refraktor
dalekohled, jehož objektivem je spojka

rozptylka
čočka, která mění rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý

soustava optická
je jakékoliv zařítení, které mění chod paprsků

spektrograf
je spektroskop, které zaznamenává spektrum na fotografickou desku

spektrometr
umožňuje měření frekvence spektrálních čar ve spektru

spektroskop
přístroj pro pozorování spekter

spojka
čočka, která mění rovnoběžný svazek paprsku na sbíhavý

světlo
elektromagnetické záření s vlnovou délkou od 400 do 750 nm, na které je citlivé lidské oko

vlákno optické
dlouhé, tenké vlákno z taveného křemene, použitelné k vedení světla

vlnoplocha
množina bodů, do nichž dospěje vlnění ze zdroje za stejnou dobu

vzdálenost konvenční zraková vzdálenost předmětu od oka, z níž lze číst a psát dlouhou dobu, aniž by se oko unavilo; d = 25 cm

zákon záměnnosti paprsků
platí při odrazu a lomu; paprsek odražený a lomenný lze vzájemně zaměnit

zdroj světla
tělesa, která vyzařují světlo

zrcadlo
plocha odrážející záření podle zákona odrazu