Světlo je postupné příčné elektromagnetické záření. Vektor intenzity elektrického pole E je vždy kolmý na směr šíření světla, ale v případě nepolarizovaného světla mění zcela nahodile svůj směr. V případě lineárně polarizovaného světla kmitá vektor E neustále v jedné rovině, tzv. rovině kmitů.Obrázek 009 . Nepolarizované a lineárně polarizované světlo

Světlo lze polarizovat několika způsoby:

Polarizace světla odrazem a lomem
Světlo se částečně polarizuje při odrazu. Při určitém úhlu dopadu (Brewsterův úhel) je odražené světlo zcela lineárně polarizované tak, že vektor E kmitá v rovině kolmé k rovině dopadu. Při lomu světla dochází k částečné polarizaci a E kmitá rovnoběžně s rovinou dopadu.Obrázek 010 . Polarizace světla odrazem a lomem

Polarizace světla polaroidem
V praxi se používají polarizační filtry, které jsou tvořeny rovnoběžnými dlouhými molekulami v průhledné umělé hmotě. Světlo, které necháme procházet polarizátorem, je zcela lineárně polarizované a rovina shodná s rovinou kmitů polarizovaného světla se nazývá polarizační rovina polarizátoru. Vložíme-li do cesty tomuto světlu druhý filtr (analyzátor), lze pozorovat, že při určitém natočení analyzátoru světlo prakticky neprochází.Obrázek 010 . Polarizace světla polaroidem

Polarizace světla dvojlomem
Světelný paprsek se na rozhraní s krystale islandského vápence při tzv. dvojlomu rozdělí na dva paprsky: řádný a mimořádný paprsek. Oba paprsky jsou lineárně polarizované, jejich směry polarizace jsou na sebe kolmé.