Dopadá-li světlo na rozhraní dvou optických prostředí (o různých indexech lomu), pak se částečně odráží a částečně prochází z jednoho prostředí do druhého. Tento jev nazýváme odraz a lom světla.

Index lomu optického prostředí n je veličina daná poměrem rychlosti světla ve vakuu c a rychlosti světla v v daném prostředí.

Pro index lomu platí: n = c / v

Index lomu vzduchu: n = 1,000 272
Index lomu vody: n = 1,33

Zákon odrazu: Dopadá-li světlo na rozhraní dvou prostředí pod úhlem a, odráží se s úhlem a'. Velikost úhlu odrazu a' se rovná velikosti úhlu dopadu a, tj. a = a'. Odražený paprsek leží v rovině dopadu.

Zákon lomu: Dopadá-li paprsek z prostředí s indexem lomu n1 do prostředí s indexem lomu n2, dochází k lomu paprsku. Lomený paprsek zůstává v rovině dopadu. Úhel dopadu značíme a, úhel lomu značíme b.

Pro tyto úhly přitom platí: sin a / sin b = n1/n2.Obrázek 002 . Zákon odrazu a lomu

Lom ke kolmici nastává při přechodu světla z prostředí opticky řidčího do prostředí opticky hustšího, tzn. b < aObrázek 003 . Lom ke kolmici

Lom od kolmice nastává při přechodu světla z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidčího, tzn. b > aObrázek 004 . Lom od kolmice

Refraktometr je přístroj pro měření indexu lomu založený na měření mezního úhlu am.

Při odrazu a lomu světla platí zákon záměnnosti paprsků, tzn. dopadající a odražený, popř. dopadající a lomený paprske lze vzájemně zaměnit.