Světla různých frekvencí (tedy i různých barev) se v daném prostředí šíří různou rychlostí, proto mají i různé indexy lomů. Vlivem odlišných indexů lomů se tato monofrekvenční světla při vstupu do prostředí různě lámou. Tento jev se nazývá disperze.

Pomocí disperze na trojbokém hranolu se lze přesvědčit, že bíle světlo se skládá ze světel barevných. Za hranolem vznikne barevné spektrum. Tato světla již nelze dále rozkládat.Obrázek 005 . Disperze světla na hranolu

Spektroskop je přístroj pro pozorování spekter, založený na rozkladu světla hranolem (hranolový spektroskop) nebo na ohybu světla na optické mřížce.
Spektrograf je spektroskop, který zaznamenává spektrum na fotografické desce nebo pomocí jiného záznamového zařízení.
Spektrometr umožňuje měření frekvence spektrálních čar ve spektru.